Komenda Portu Wojennego Gdynia
Pogrzeby z wojskową asystą honorową

 

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.
Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości , mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
 • Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 • Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 • Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 • Żołnierzy w służbie czynnej;
 • Byłych żołnierzy zawodowych;
 • Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej); 
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Podejmując decyzję o przyznaniu wojskowej asysty honorowej na pogrzeb, dowódca garnizonu może zweryfikować przebieg służby osoby zmarłej przy wspólpracy z:
 • rodziną zmarłego,
 • organizatorem uroczystości pogrzebowej,
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych,
 • organizacjami i środowiskami kombatanckimi,
 • właściwymi organami publicznymi (rządowymi lub samorządowymi) lub kierownikami urzędów centralnych.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
 • wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/;
 • życiorys osoby zmarłej.

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie:

 NIEETATOWOWA SEKCJA OBSŁUGI KOMENDY GARNIZONU GDYNIA

 
kpt. mar. Kacper ZARYCHTA tel. sł. 261-266-721,
  bsm. Tomasz WIĘCKOWSKI tel. sł. 261-266-721,

W Komendzie Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych